Allmänna villkor Beställare på DeskHero.se

1. Tjänsteförmedlaren DeskHero.se

DeskHero Sverige AB (”DeskHero”) driver tjänsten DeskHero.se (”Tjänsten”) och förmedlar kontakt mellan beställare (”Beställare”) och tjänsteleverantörer (”Tjänsteleverantör”), nedan gemensamt kallade ”Användare”.

2. Avtalsbundenhet

Beställare kan i enlighet med dessa Allmänna villkor använda Tjänsten för att via förfrågningar (”Förfrågningar”) komma i kontakt med Tjänsteleverantörer av konsulttjänster.

Beställare godkänner dessa villkor för användning av Tjänsten i samband med registrering av förfrågan på Tjänstens webbsida eller på någon av DeskHeros partners webbsidor. Detta godkännande omfattar även, men är inte begränsat till, hantering av personuppgifter.

3. Ansvar

DeskHero är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan Användare av Tjänsten och ansvarar ej heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.

DeskHero tar ej heller ansvar för enskilda Användares uppgifter, åtaganden och förpliktelser gentemot andra Användare av Tjänsten och är ej heller skyldigt att lämna ersättning till Användare på grund av skada vållad till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Tjänsten. DeskHero tar under inga förhållanden något skadeståndsansvar för ovanstående situationer.

Tjänsteleverantör ansvarar för att följa gällande lagstiftning för arbeten förmedlade via Tjänsten samt att de uppgifter som har uppgivits om företaget på Tjänsten är riktiga.

4. Kvalitetskrav

DeskHero har kvalitetskrav som Tjänsteleverantörer måste uppfylla för att få rätt att använda Tjänsten. DeskHero kontrollerar löpande kvalitetskraven för anslutna Tjänste-leverantörer och uppfylls inte samtliga dessa så äger DeskHero rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör från Tjänsten.

5. Avstängning

DeskHero har rätt att omedelbart stänga av Beställare som har brutit eller misstänks ha brutit mot gällande lagstiftning, mot dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst eller på annat sätt uppträtt illojalt gentemot DeskHero eller Tjänsteleverantör som använder tjänsten.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till text- och bildmaterial som publiceras av Beställare och Tjänsteleverantör på Tjänsten överlåts till DeskHero och innehållet på Tjänsten åtnjuter katalogskydd enligt 49§ i lagen om upphovsrätt. Information om jobbförfrågningar på Tjänsten är DeskHeros och får ej kopieras eller på annat sätt spridas till tredje man.

7. Hantering av person- och företagsuppgifter

Beställare som använder Tjänsten ger sitt samtycke till att dennes person- och företagsuppgifter, inklusive uppgifter om kundomdömen publiceras på Tjänsten eller på någon av DeskHeros patnersiter.  Dessa uppgifter används för att sköta matchning mellan Beställare och Tjänsteleverantör samt för att kunna skicka information om Tjänsten till Beställare.

Beställare kan när som helst återkalla lämnat samtycke och begära att personuppgifter raderas eller begära ett registerutdrag om dennes aktuella personuppgifter. Beställare måste i dessa fall meddela DeskHero om begäran via e-post eller brev.

DeskHero förbehåller sig rätten att på egen hand neka, redigera eller ta bort publicerat text- och bildmaterial som kan misstänkas vara olagligt eller bedöms vara olämpligt i förhållande till den verksamhet som DeskHero bedriver. DeskHero är personuppgiftsansvarig enligt lagen.

8. Säkerhet

DeskHero arbetar kontinuerligt för att säkerheten på handelsplatsen upprätthålls genom lämplig kryptering, personlig användaridentitet samt lösenord. Användare av Tjänsten samtycker till DeskHeros användning av cookies på Tjänsten.

9. Överlåtelse

DeskHero äger rätt att överlåta fullgörande av tjänster till Beställaren gällande dennes förfrågan, dennes personuppgifter i samband med detta inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. DeskHero äger även rätt att överlåta Tjänsten som sådan till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer DeskHero att meddela Beställare via Tjänsten och via e-post.

10. Villkorsändring

DeskHero äger rätt att på egen hand, utan Beställares godkännande, ändra dessa villkor eller andra avtalsvillkor eller, i förekommande fall, för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. DeskHero äger vidare rätt att på egen hand, utan Beställares godkännande, ändra priser och villkor för de tjänster som tillhandahålls inklusive att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.

14. Tvist

Tvist med anledning av tolkning eller