Allmänna villkor Tjänsteleverantör på DeskHero.se

1. Tjänsteförmedlaren DeskHero.se

DeskHero Sverige AB (”DeskHero”) driver tjänsten DeskHero.se (”Tjänsten”) och förmedlar kontakt mellan beställare (”Beställare”) och tjänsteleverantörer (”Tjänsteleverantör”), nedan gemensamt kallade ”Användare”.

Beställare kan kostnadsfritt använda Tjänsten för att via förfrågningar (”Förfrågningar”) komma i kontakt med Tjänsteleverantörer av konsulttjänster. Tjänsteleverantör måste teckna ett abonnemang (”Abonnemanget”) med DeskHero och betala detta för att få rätt att ta del av Beställares kontaktuppgifter eller andra avgiftsbelagda funktioner på Tjänsten. DeskHero åtar sig att förmedla Förfrågningar och andra tjänster i enlighet med de villkor och priser som gäller för Abonnemanget.

2. Avtalsbundenhet

Tecknar Tjänsteleverantör ett abonnemang med DeskHero så utgör det ett avtal mellan Tjänsteleverantören och DeskHero om användande av Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor samt abonnemangsvillkoren.

Avtalet blir bindande för Tjänsteleverantör genom påskrift av ett Abonnemangsavtal (fysiskt eller elektroniskt på sätt som DeskHero anvisar) eller vid godkännande av ”Allmänna villkor tjänsteleverantör” i samband med användning av Tjänstens websida.

3. Ansvar

DeskHero är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan Användare av Tjänsten och ansvarar ej heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.

DeskHero tar ej heller ansvar för enskilda Användares uppgifter, åtaganden och förpliktelser gentemot andra Användare av Tjänsten och är ej heller skyldigt att lämna ersättning till Användare på grund av skada vållad till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Tjänsten. DeskHeros skadeståndsansvar är i under alla förhållanden begränsat till maximalt det belopp som Tjänsteleverantören har erlagt för Abonnemanget under innevarande abonnemangsperiod.

Tjänsteleverantör ansvarar för att följa gällande lagstiftning för arbeten förmedlade via Tjänsten samt att de uppgifter som har uppgivits om företaget på Tjänsten är riktiga.

4. Kvalitetskrav

DeskHero har kvalitetskrav som Tjänsteleverantörer måste uppfylla för att få rätt att använda Tjänsten. DeskHero kontrollerar löpande kvalitetskraven för anslutna Tjänste-leverantörer och uppfylls inte samtliga dessa så äger DeskHero rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör från Tjänsten.

5. Betalning

Betalning ska ske i enlighet med villkoren för det av Tjänsteleverantören tecknade abonnemanget och enlighet med vad som anges på fakturan. Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Administration av fakturor kan hanteras av DeskHero utsedd faktureringspartner.

Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt om ej annat anges.

6. Uppsägning

Tjänsteleverantör kan säga upp Abonnemanget eller annan tjänst som denne beställt från DeskHero genom att meddela bolaget skriftligen via e-post eller brev.

7. Avstängning

DeskHero har rätt att omedelbart stänga av Tjänsteleverantör som ej betalt fakturan för Tjänsten, som inte uppfyller DeskHeros gällande kvalitetskrav, som har brutit eller misstänks ha brutit mot gällande lagstiftning, mot dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst eller på annat sätt uppträtt illojalt gentemot DeskHero eller Beställare som använder tjänsten.

8. Återbetalning

I händelse av uppsägning, avstängning eller hävning så görs ingen återbetalning av abonnemangsavgifter gällande innevarande abonnemangsperiod. Innestående medel som Tjänsteleverantör ej har använt för att besvara Förfrågningar under innevarande abonnemangsperiod återbetalas ej och kan ej heller överföras till nästkommande abonnemangsperiod.

9. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till text- och bildmaterial som publiceras av Beställare och Tjänsteleverantör på Tjänsten överlåts till DeskHero och innehållet på Tjänsten åtnjuter katalogskydd enligt 49§ i lagen om upphovsrätt. Information om jobbförfrågningar på Tjänsten är DeskHeros egendom avsedd för Tjänsteleverantörs enskilda bruk och får ej kopieras eller på annat sätt spridas till tredje man.

10. Hantering av person- och företagsuppgifter

Tjänsteleverantör ansluten till Tjänsten ger sitt samtycke till att dennes person- och företagsuppgifter, inklusive uppgifter om kundomdömen samt kreditvärdighet publiceras på Tjänsten eller på någon av DeskHeros patnersiter.  Dessa uppgifter används för att sköta matchning mellan Beställare och Tjänsteleverantör, som underlag för fakturering av abonnemang samt för att kunna skicka information om Tjänsten till Tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantör kan när som helst återkalla lämnat samtycke och begära att personuppgifter raderas eller begära ett registerutdrag om dennes aktuella personuppgifter. Tjänsteleverantör måste i dessa fall meddela DeskHero om begäran via e-post eller brev.

DeskHero förbehåller sig rätten att på egen hand neka, redigera eller ta bort publicerat text- och bildmaterial som kan misstänkas vara olagligt eller bedöms vara olämpligt i förhållande till den verksamhet som DeskHero bedriver. DeskHero är personuppgiftsansvarig enligt lagen.

11. Säkerhet

DeskHero arbetar kontinuerligt för att säkerheten på handelsplatsen upprätthålls genom lämplig kryptering, personlig användaridentitet samt lösenord. Användare av Tjänsten samtycker till DeskHeros användning av cookies på Tjänsten.

12. Överlåtelse

DeskHero äger rätt att överlåta avtal eller abonnemang med Tjänsteleverantör, inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer DeskHero att meddela Tjänsteleverantör via Tjänsten och via e-post. Tjänsteleverantör äger ej rätt att överlåta avtal eller abonnemang mellan Tjänsteleverantör och DeskHero och därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man.

13. Villkorsändring

DeskHero äger rätt att på egen hand, utan Tjänsteleverantörs godkännande, ändra dessa villkor eller andra avtalsvillkor eller, i förekommande fall, för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. DeskHero äger vidare rätt att på egen hand, utan Tjänsteleverantörs godkännande, ändra priser och villkor för de tjänster som tillhandahålls till Tjänsteleverantör ansluten till Tjänsten inklusive att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.

14. Tvist

Tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor eller abonnemangsvillkoren skall avgöras vid svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt.